Soutěž zásady ochrany soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

 

Na zachování vašeho soukromí nám velmi záleží. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „zásady“) mají za cíl transparentním způsobem informovat o ochraně soukromí a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s realizací spotřebitelské soutěže „Soutěž o novou střechu“ a provozem této webové stránky https://www.betonpres.cz/.

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy užívané v těchto zásadách stejný význam jako pojmy definované v pravidlech soutěže na www.betonpres.cz/soutez-kompletni-pravidla-souteze.

 1. Role a subjekty
  • Ve vztahu k níže popsaným zpracováním osobních údajů je naše společnost Betonpres a.s., IČO: 606 46 551, se sídlem Kočín 45, 375 01 Temelín, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2379 (dále jen „my“ či „Betonpres“), která je pořadatelem soutěže a provozovatelem webové stránky, správcem osobních údajů.
  • Tyto zásady se vás jako subjektu údajů týkají, pokud jste návštěvníkem webové stránky, anebo hlasujícím či soutěžícím v rámci soutěže „Soutěž o novou střechu“. Soutěžícím se pro účely těchto zásad rozumí i výherce.
 2. Účely zpracování

Jako správce můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. Při těchto zpracováních nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Betonpres je správcem pro následující účely:

 • Realizace soutěže

Tento účel zahrnuje zejména zajišťování průběhu soutěže, její mediální podporu, včetně sjednané participace soutěžících, komunikaci se soutěžícími v souvislosti se soutěží, kontrolu dodržování pravidel soutěže, vyhodnocení soutěže a veřejné vyhlášení výherců, jakož i předání výher. Právním základem tohoto zpracování je jednání o smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem s tím, že neposkytnutí má za následek nemožnost účasti v soutěži. Poskytnuté údaje soutěžících mohou být ve sjednaném rozsahu zveřejněny.

Dotčenými kategoriemi osobních údajů soutěžících mohou být:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, dat. narození), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa bydliště), údaje související s účastí v soutěži (např. datum přihlášení, IP adresa, počet hlasů, umístění, podpisy apod.), obsah komunikace (např. požadavky, dotazy), poskytnuté či pořízené záznamy týkající se podoby či projevů osobní povahy (např. fotografie výherce, nahrávka interview).

Zdrojem údajů jste zpravidla přímo vy, přičemž pouze některé pomocné údaje mohou být shromažďovány správcem.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smluvních vztahů uzavřených na základě pravidel soutěže a navazujících smluv, přičemž následně mohou být nezbytné údaje dále zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na publicitě výsledků soutěže (do dosažení účelu) a obraně práv a majetku (až po dobu zákonných promlčecích lhůt).

Betonpres odpovídá za provoz společné kontaktní adresy dle čl. 6.1. a plnění informačních povinností správců ve vztahu ke společnému zpracování, přičemž ty jsou plněny prostřednictvím těchto zásad.

 

 • Zajišťování provozu a zlepšování webové stránky, analýzy užívání

Tento účel zahrnuje zajišťování bezpečnosti, stability a dostupnosti webové stránky, jakož i její další zlepšování a hodnocení úspěšnosti kampaně. Právním základem daného zpracování jsou naše oprávněné zájmy na provozu funkčních a bezpečných webových stránek a nabídce spotřebitelsky atraktivních akcí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů návštěvníků webových stránek mohou být:

údaje o používání (např. počet návštěv, časové údaje, IP adresa, lokalita, zařízení, aktivita na stránce, cookies).

Zdrojem údajů je primárně jejich automatický sběr (logování), k němuž můžeme využít i nástroje třetích stran (např. Google Analytics). K využití uvedených nástrojů bude zpravidla třeba vašeho souhlasu s uložením souborů cookies, přičemž v případě jeho udělení se mohou uplatnit též smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí příslušných třetích stran.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu, která v některých případech činí 1 rok. V případě potřeby mohou být získané údaje využity též na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na obraně práv a majetku.

 • Přímý marketing

Tento účel zahrnuje vaše kontaktování společností Betonpres zvolenými komunikačními kanály (telefonicky či e-mailem) pro marketingové účely, tj. kontaktování s nabídkou střešních krytin. Právním základem je případně vámi poskytnutý souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který můžete pro jednotlivé kanály dobrovolně udělit při přihlášení do soutěže (zaškrtnutím příslušného políčka). Souhlas s kontaktováním e-mailem je souhlasem se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Kromě toho tento účel zahrnuje též využití údajů ze soutěže pro segmentaci či cílení přímého marketingu, jakož i případné vyhodnocování interakcí. Právním základem jsou naše oprávněné zájmy na relevanci a atraktivitě nabídek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů soutěžících, kteří udělili souhlas s kontaktováním, mohou být:

identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa bydliště), informace o interakcích (např. otevření e-mailu).

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o údaje zadané při přihlášení do soutěže.

Můžete se spolehnout, že možnosti vás kontaktovat nebudeme nadužívat a také vám nikdy nebudeme zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb třetích stran. Údaje mohou být pro tento účel zpracovávány nejdéle do naplnění účelu zpracování, resp. do odvolání souhlasu či vznesení oprávněných námitek proti zpracování pro účely přímého marketingu, podle toho co nastane dříve. Zasílání obchodních sdělení lze odmítnout pomocí odkazu umístěného v zápatí každého e-mailového sdělení.

 • Kontaktní formulář a požadavky

Tento účel zahrnuje vyřizování vašich dotazů či požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu. Právním základem daného zpracování jsou, v závislosti na okolnostech, jednání o smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), naše oprávněné zájmy na komunikaci s veřejností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), případně váš souhlas vyjádřený zasláním příslušného dotazu či požadavku (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), obsah komunikace.

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o vámi dobrovolně poskytnuté údaje.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu vyřizování vašeho dotazu či požadavku a zpravidla max. 6 měsíců po jeho vyřízení (v závislosti na okolnostech).

 • Plnění právních povinností

Tento účel zahrnuje zpracování údajů ke splnění našich povinností vyplývající z právních předpisů – např. reakce na porušení zabezpečení údajů, reakce na uplatnění práv, prokázání uděleného souhlasu apod. Právním základem těchto zpracování je splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), údaje o smluvním vztahu či souhlasu (např. datum, IP adresa, podpis), další údaje nezbytné ke splnění příslušné povinnosti.

Zdrojem údajů můžete být přímo vy nebo se může jednat o údaje automaticky shromážděné.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění příslušné právní povinnosti nebo přímo právními předpisy stanovenou. Pro upřesnění nás můžete kontaktovat.

 1. Příjemci a předávání údajů
  • Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se soutěží ve sjednaném rozsahu zpřístupněny veřejnosti a dále pak v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na jejich zpracování. Těmi jsou zaměstnanci organizátora soutěže a poskytovatelé služeb v oblasti IT (např. poskytovatel IT infrastruktury, poskytovatel řešení webové stránky a poskytovatelé dalších využívaných IT nástrojů jako např. Google Analytics). Všichni zaměstnanci a osoby oprávněné zpracovávat údaje na straně zpracovatelů musí být vázány povinností mlčenlivosti.
  • Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v nezbytném rozsahu též našim poradcům vázaným povinností mlčenlivosti (např. advokátům), a v rozsahu stanoveném právními předpisy pak rovněž orgánům veřejné moci.
  • Můžete se spolehnout, že vaše osobní údaje nikomu neprodáme, a že je nebudeme zpřístupňovat třetím osobám jinak, než jak je popsáno v těchto zásadách.
  • K předávání vašich údajů do třetích zemí (např. USA) může docházet jen ve velmi omezeném rozsahu (např. v souvislosti s používáním webové stránky), přičemž v takovém případě jsou vždy poskytnuty vhodné záruky, a to prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek, jejichž kopii si můžete vyžádat.
 2. Cookies
 3. Vaše práva

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte, vždy když jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy, níže uvedená práva. Svá práva vůči správcům můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktních údajů v čl. 6.

Jako subjektu údajů vám náleží následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše údaje, a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii zpracovávaných údajů;
 • Právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů;
 • Právo požadovat bezodkladný výmaz zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • Právo požadovat dočasné omezení zpracování osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro účely přímého marketingu;
 • Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů.
 1. Kontakt a závěrečná ustanovení
  • Požadavky na uplatnění práv či jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů dle těchto zásad, včetně části zpracování dle čl. 2.1., ohledně kterého je Betonpres správcem, můžete zasílat na info@betonpres.cz. Tato adresa je společným kontaktním místem. Svá práva ohledně příslušné části zpracování dle čl. 2.1. V případě, že budete mít stížnost ohledně zpracování osobních údajů, máte právo se s ní obrátit také přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Tyto zásady můžeme kdykoliv doplňovat a měnit. Sledujte prosím případné změny.

 

Verze 1.0

Účinnost od: 7. 2. 2024

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.