Dodací a prodejní podmínky

Hmotnost a balení tašek a tvarovek

Druh výrobku Hmotnost 1 ks Počet kusů na paletě Váha zboží na paletě
Taška základní 4,30 kg 240 ks 1032,00 kg
Tvarovka půlená 2,20 kg 160 ks 352,00 kg
Tvarovka okrajová levá 6,00 kg 36 ks 216,00 kg
Tvarovka okrajová pravá 5,90 kg 36 ks 212,00 kg
Tvarovka odvětrávací 6,00 kg 28 ks 168,00 kg
Tvarovka nášlapná 9,30 kg 20 ks 186,00 kg
Tvarovka pultová 7,30 kg 28 ks 205,00 kg
Hřebenáč 3,80 kg 108 ks 410,50 kg
Ostatní doplňkové výrobky dle požadavku dle požadavku dle požadavku

Základní tašky jsou dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 105 cm, betonové tvarovky na paletách Betonpres o rozměru 120 x 80 cm, zapáskovány, zabaleny ve fólii a označeny štítkem.

1. Objednávka zboží

Objednání se provádí písemně e-mailem na objednavky@betonpres.cz.
Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, identifikaci
objednatele, druh a typ výrobku, barvu, množství, požadovaný
termín dodání, způsob dopravy a místo určení.

2. Ceny

Ceny u střešního systému Betonpres budou odpovídat
cenám uvedeným v ceníku Betonpres a.s. platném pro
příslušné období.

3. Předmět dodávky

Zboží v obvyklé jakosti, které odpovídá příslušným ČSN.
Střešní tašky a tvarovky Betonpres odpovídající ČSN EN 490.

4. Platební podmínky

Smluvní partneři dle platných rámcových smluv. Nesmluvní
partneři zálohovou fakturou nebo platbou v hotovosti.

5. Splnění dodávky

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím,
nebo jím pověřeným zástupcem. Nebezpečí škody na zboží
přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky. Kupující
nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení kupní ceny. 

6. Balení a způsob dopravy

Základní tašky jsou dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 105 cm pouze v celých svazcích po 40
kusech. Tj. i minimální objednané množství je jeden svazek o 40 kusech tašek základních. Betonové tvarovky jsou
dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 80 cm. Veškeré tašky a tvarovky jsou zapáskovány, zabaleny ve fólii
a označeny štítkem.

Za oba typy palet je účtována částka 240,00 Kč/ks + 21 % DPH. Palety je možno vrátit do 6 měsíců.
Zpět jsou přijímány pouze palety nepoškozené, tj. všechny díly pevně spojené s nepoškozenými prkny. Náklady na vrácení
palet zpět do výrobního závodu v Kočíně hradí kupující. Firma Betonpres a.s. přebírá garanci přepravního zlomu, a to pokud
je zboží dopravováno i skládáno dopravou firmy Betonpres a.s., popř. jejími smluvními partnery.

Za skládání hydraulickým ramenem se vždy účtuje 200,00 Kč/pal. + DPH 21 %. V případě
nutnosti přeložení palet z vleku na nákladní automobil bude prostředkem, přebírá též odpovědnost za přepravní zlom.

7. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Společnost Betonpres a.s. poskytuje nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU 30 LET na funkční vlastnosti střešních
tašek Betonpres, které by při obvyklém používání výrazně snížily odolnost střechy proti pronikání vodních srážek a to za
předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listu. Na základě oprávněného uplatnění práv z této záruky budou
společností Betonpres a.s. bezplatně dodány nové střešní tašky Betonpres v počtu odpovídajícímu počtu nefunkčních
střešních tašek. Místem náhradní dodávky je prodejní místo, kde byla krytina zakoupena, nebo výrobní závod společnosti
Betonpres a.s. v Kočíně.


Záruka se nevztahuje na: Poškození způsobené z důvodu chybné montáže a především neodborného pohybu osob
po střešním plášti. Vady způsobené živelnou pohromou, lomem tašek vlivem tíhy sněhu, neodborným zásahem
a nevhodnou manipulací nebo skladováním. Poškození střešních tašek způsobené použitím neoriginálního
příslušenství. Mechanické poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy,
které nezhoršují užitné vlastnosti střešních tašek Betonpres. Malé barevné rozdíly a výkvěty, které jsou dle ČSN EN 490
přípustné a nejsou vadou jakosti. Lhůty pro oznámení vad jsou u vad zjistitelných při příjmu zboží (množství, skladování,
poškození atd.) okamžité. U ostatních vad bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění vady.
Oznámení vad musí být zasláno prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, doloženo
daňovým dokladem o nabytí spolu s potvrzeným dodacím listem a vyplněným záručním listem. Prodávající je povinen se
k oznámení vad vyjádřit do 30ti pracovních dnů po obdržení oznámení. Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční
doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek prodloužené záruky dotčeny. Oprávněnost
uplatnění zákonné záruky se posuzuje podle ČSN EN 490 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn
– Specifikace výrobku. Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je veřejně
dostupný na www.betonpres.cz.

8. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc a náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající povinnost splnit dodávku do 15 pracovních dnů po obdržení
platby, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky Betonpres a.s. tuto lhůtu
nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž vyrozumí kupujícího a neprodleně vrátí zaplacenou zálohu. Betonpres
a.s. neodpovídá za nesplnění povinností z uzavřených kupních smluv podle těchto Dodacích a prodejních podmínek, pokud
se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohla firma Betonpres a.s. zabránit.
Společnost Betonpres a.s. neodpovídá kupujícímu za následné a nepřímé hmotné či jiné škody

9. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem odkazujícím na dodací
a platební podmínky firmy Betonpres a.s., budou rozhodovány výlučně a s konečnou platností obchodním soudem
v Českých Budějovicích. Pokud není v těchto Dodacích a prodejních podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy
na základě jich uzavřených, příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.