Kompletní pravidla soutěže

 1. PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

  SOUTĚŽ O NOVOU STŘECHU

   

  1. Pořadatel
   • Tato soutěžní pravidla (dále „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže „Soutěž o novou střechu“ (dále jen „soutěž“).
   • Pořadatelem soutěže je společnost Betonpres a.s., IČ 606 46 551, sídlem Kočín 45, 375 01 Temelín, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2379 (dále jen „pořadatel“).
  2. místo konání soutěže
   • Soutěž bude probíhat na území České republiky prostřednictvím webové stránky betonpres.cz/soutez (dále jen „webová stránka“) provozované pořadatelem.
  3. účast v soutěži
   • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která:
  4. je občanem České republiky nebo má povolený trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, a
  5. má doručovací adresu na území České republiky, a
  6. splní veškeré další podmínky těchto pravidel

  (dále jen „soutěžící“).

  • Pro přihlášení do soutěže musí zájemce o účast:
  1. řádně a pravdivě vyplnit a odeslat přihlašovací formulář dostupný na webové stránce,
  2. souhlasit s podmínkami (pravidly) soutěže včetně zásad ochrany soukromí, a
  3. potvrdit správnost zadaného e-mailu (dále jen „e-mail“) skrze verifikační odkaz, který obdrží na e-mail po odeslání formuláře.
   • K přihlášení zájemce do soutěže a k zisku statusu soutěžícího dojde až potvrzením jeho přihlášení, které mu pořadatel zašle na e-mail.
   • Do soutěže se lze přihlásit pouze v období od 10. 2. 2024 do 31. 3. 2024.
   • Soutěžící prohlašuje a zavazuje se, že má veškeré potřebné licence, práva a souhlasy vztahující se k údajům jím uvedeným při přihlášení do soutěže. Zejména neporušuje práva na ochranu osobnosti a osobních údajů či obchodní tajemství.
   • Přihlášením do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užívání případných autorskoprávně chráněných materiálů obsažených v projektu (dále jen „autorská díla“), a to všemi známými způsoby užití v souvislosti se soutěží, po celou dobu trvání majetkových práv k nim, bez omezení územního a množstevního, s možností udělit podlicenci. Zároveň soutěžící souhlasí s přiměřenými úpravami autorských děl pro účely využití v rámci komunikace související se soutěží.
   • Údaje uvedené soutěžícím v projektu nesmí být v rozporu s těmito pravidly a právními předpisy České republiky, nesmí obsahovat nepravdivé či zavádějící informace, být urážlivé, popisovat, zobrazovat či podněcovat násilí, mít pornografickou povahu či povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti, ani být jinak v rozporu s dobrými mravy.
   • Opakované přihlášení téhož soutěžícího nebo téže nemovitosti do soutěže není možné a takový soutěžící může být ze soutěže vyřazen, i kdyby mu bylo přihlášení potvrzeno.
   • Soutěže se nemohou účastnit osoby v rámci svého podnikání, dále osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, nebo jakékoli jiné osobě podílející se na přípravě, organizaci nebo hodnocení soutěže, nebo které jsou k uvedeným osobám ve vztahu osob blízkých či osob s obdobným vztahem nebo vztahem, který by zakládal jejich podjatost (dále jen „vyloučené osoby“). Vyloučené osoby mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nemusí být předána a pořadatel rozhodne, jak bude s výhrou naloženo.
  4. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
   • Soutěžící se přihlašují prostřednictvím vyplnění formuláře na soutěžní stránce, odsouhlasením zpracování osobních údajů a kliknutím na „Odeslat a soutěžit“.
   • Po odeslání formuláře bude zaslán soutěžícímu verifikační e-mail na zadanou e-mailové adresu.
   • Po potvrzení kontaktního e-mailu obdrží na potvrzovací stránce potvrzení o tom, že byl zařazen do soutěže.
  5. Průběh soutěže
   • Soutěž se koná od 10. 2. 2024 do 31. 3. 2024.
   • Počet soutěžících není omezen.
   • V průběhu soutěže pořadatel přiřadí losovací čísla soutěžícím ze seznamu řádně přihlášených soutěžících pod pořadovými čísly od 1 výše v pořadí dle data a času přihlášení.
   • Po skončení soutěže 31. 3. 2024 proběhne losování výherce dle čl. 6 těchto pravidel.
   • Po skončení losování bude odeslána výzva na e-mailovou adresu daného výherce.
   • Výherce, který bude vylosován, zveřejní pořadatel na webové stránce bez zbytečného odkladu pravděpodobně nejpozději do 30. 4. 2024, přičemž tímto zveřejněním soutěž končí.
  6. určení výherce a podmínky pro převzetí výhry
   • Výhercem se stane soutěžící, kterého vylosuje komise určená pořadatelem, a který zároveň splní podmínky pro převzetí výhry.

   

  • Pořadatel předpokládá složení komise celkově ze 3 členů, z nichž 1 člen bude jmenován jako losující. Zástupci pořadatele včetně losujícího jsou jmenovaní pořadatelem dle svého vlastního uvážení. Výherce bude z přihlášených soutěžících vybrán losem provedeným způsobem určeným pořadatelem.

   

  • Losování proběhne pomocí aplikace, generující náhodná čísla ze zadaných pořadových čísel jednotlivých soutěžících.

   

  • Pořadatel je oprávněn určit lhůtu, v níž mu má být projev vůle o kontaktování konkrétního vylosovaného výherce, přičemž s ohledem na délku celkového vyhodnocení tuto lhůtu předpokládá v rozsahu 5 dnů ode dne odeslání výzvy na e-mailovou adresu daného soutěžícího. Pořadatel je oprávněn neurčit výherce soutěžící, který ve lhůtě příslušný projev vůle pořadateli nedoručí a namísto toho opakovat losování a určit výhercem dalšího soutěžícího.

   

  • Konkrétní výherce, který splnil veškeré předpoklady a podmínky kladené těmito pravidly, pořadatel vyhlásí na webové stránce a případně též dle své volby prostřednictvím dalších komunikačních kanálů pro informování veřejnosti (např. sociální sítě, rádio).

   

  • V případě, že se ukáže nezpůsobilost výherce, a to i vyhlášeného, k převzetí výhry, nebo výherce převzetí výhry odmítne, je pořadatel oprávněn opět vylosovat náhradního výherce nebo jinak rozhodnout, jak bude s výhrou naloženo.
  1. Výhra
   • Výherce získá střešní tašky (tj. stavební materiál) od pořadatele v množství 2000 ks tašek základních (slovy: dvou tisíc kusů tašek základních) dle aktuální nabídky ceníku pořadatele, který je dostupný v průběhu soutěže na adrese https://www.betonpres.cz/ke-stazeni#cenik (dále jen „střešní tašky“).
  2. faktické předání výhry
   • Po vyhlášení výherce bude výherce e-mailem či telefonicky kontaktovat zástupce pořadatele, aby s výherci dohodl výběr střešních tašek a termín předání. Místem předání je pak adresa sídla pořadatele (Betonpres a.s. Kočín 45, 375 01 Temelín)

   

  • K předání střešních tašek výherci musí dojít nejpozději do 1. 12. 2024. Podmínkou předání střešních tašek (faktického předání výhry) je mimo jiné podpis příslušného dodacího listu výhercem.

   

  • Jestliže nedojde k předání střešní krytiny výherci do 1. 12. 2024, například z důvodu, že výherce neposkytne potřebnou součinnost k předání střešní krytiny, pořadatel rozhodne, jak bude s příslušnou výhrou naloženo.

   

  • Podrobnosti výběru a předání střešní krytiny mohou být upraveny na základě domluvy s konkrétním výhercem.
  1. další podmínky
   • Vyhlášení této soutěže a pravidla zde uvedená nejsou veřejným příslibem ve smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku.
   • Na účast v soutěži není právní nárok. Pořadatel není vůči osobám, které se účastní soutěže, či které mají zájem o účast v soutěži, jakkoli zavázán a není povinen vůči těmto osobám cokoli plnit. V případě vyloučení ze soutěže soutěžícímu nepřísluší žádný nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či újmy.
   • Výhry ani jiná plnění dle těchto pravidel nejsou právně vymahatelné. Pokud pořadatel o nepřevzatých výhrách nerozhodne jinak, propadnou pořadateli. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoli jiné plnění.
   • Výhry jsou nepřenosné.
   • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoli jednostranně změnit pravidla soutěže včetně změny termínů, výher a podmínek pro jejich převzetí (příslušnou změnu pořadatel vyhlásí na webové stránce), soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zcela zrušit.
   • Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad s pravidly a dodržování pravidel. V případě jakéhokoli sporu či námitek ve věcech soutěže je pořadatel oprávněn tyto posoudit a s konečnou platností rozhodnout. Případné námitky s průběhem soutěže lze v listinné podobě zaslat písemně pořadateli na adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to vždy do 7 dnů ode dne, kdy počalo jednání, k němuž námitka směřuje, vždy však co do námitek ohledně průběhu prvního kola nejpozději do 2 dnů ode dne jeho skončení, co do námitek ohledně průběhu druhého kola nejpozději do 7 dnů ode dne jeho skončení a co do ostatních námitek nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později zásadně nebudou brány v potaz. Z námitek musí být zřejmá identifikace soutěžícího a podstata námitek.
   • Jestliže pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na porušování pravidel či páchání podvodného, nekalého či nemravného jednání ze strany některého ze soutěžících či hlasujících či jiné osoby, která s daným soutěžícím spolupracuje nebo mu jinak pomáhá v takovém jednání nebo jedná v jeho prospěch, může příslušného soutěžícího vyloučit ze soutěže.
   • Jestliže pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na obcházení pravidel či jakékoli nekalé jednání související s přihlášením do soutěže (zejména obcházení pravidla nejvýše jedno přihlášení od jednoho soutěžícího), je oprávněn dotčené přihlášení vyloučit ze soutěže.
   • V případě, že výherce poruší podmínky pro převzetí výhry, podmínky těchto pravidel či jinak zmaří naplnění předání výhry, je pořadatel oprávněn od předání výhry odstoupit, a to i v případě, že již došlo k faktickému předání střešní krytiny výherci.
  2. ochrana soukromí
   • Soutěžící bere na vědomí, že na základě jeho účasti v soutěži je pořadatel oprávněn využít v komunikaci související se soutěží, a to na internetu či v dalších sdělovacích prostředcích, veškeré údaje vyplněné v přihlašovacím formuláři, případně veškeré další údaje poskytnuté později soutěžícím ke zveřejnění.
   • Soutěžící dále bere na vědomí, že na základě jeho účasti v soutěži je pořadatel oprávněn ho kdykoliv během soutěže kontaktovat s žádostí o participaci na komunikaci související se soutěží, zejména pak, že ho může kontaktovat s žádostí o mediální výstup ve všech sdělovacích prostředcích. Případné vyhovění žádosti je dobrovolné a soutěžící je oprávněn jej odmítnout.
   • Poskytne-li soutěžící pořadateli svou podobiznu či záznamy zachycující jeho podobu či jiné projevy osobní povahy, případně jim poskytne svolení k zachycení své podoby či jiných projevů osobní povahy (dále jen "osobnostní atributy"), souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn jeho osobnostní atributy v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. občanského zákoníku, zveřejnit, šířit a dále užívat v souvislosti se soutěží, a to i ve spojení s jeho jménem, všemi sdělovacími prostředky bez omezení.
   • Zásady ochrany soukromí, týkající se zpracování osobních údajů soutěžících a hlasujících v souvislosti s touto soutěží, tvoří jako samostatný dokument přílohu č. 1 těchto pravidel a jsou dostupné též na betonpres.cz/soutez-zasady-ochrany-soukromi.
  3. závěrečná ustanovení
   • Úplné znění těchto pravidel je dostupné na webové stránce betonpres.cz/soutez-komletni-pravidla-souteze.
   • S dotazy k soutěži se lze obracet na e-mailovou adresu organizátora info@betonpres.cz.
   • Pořadatel informuje soutěžící, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze soutěže je Česká obchodní inspekce (ČOI). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách ČOI www.coi.cz.
   • Nedílnou součástí těchto pravidel jsou následující přílohy:
  • příloha č. 1 – Zásady ochrany soukromí.

  V Kočíně dne 7. 2. 2024

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.