Betonpres

Dodací a platební podmínky

Balení střešní krytiny

Druh výrobku Počet kusů na paletě Váha zboží na paletě
Taška základní 240 ks 1032 kg
Tvarovka půlená 160 ks 352 kg
Tvarovka okrajová levá 36 ks 216 kg
Tvarovka okrajová pravá 36 ks 212 kg
Tvarovka odvětrávací 28 ks 168 kg
Tvarovka nášlapná 20 ks 186 kg
Tvarovka pultová 28 ks 205 kg
Hřebenáč 108 ks 410,50 kg
Ostatní doplňkové výrobky dle požadavku dle požadavku

Základní tašky jsou dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 105 cm, betonové tvarovky na paletách Betonpres o rozměru 120 x 80 cm, které jsou zapáskovány, zabaleny ve fólii a označeny štítkem.

 

Dodací a prodejní podmínky Betonpres a.s.

01. Objednávka zboží

Objednání se provádí písemně e-mailem na objednavky@betonpres.cz. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, identifikaci objednatele, druh a typ výrobku, barvu, množství, požadovaný termín dodání, způsob dopravy a místo určení.


02. Ceny

Ceny u střešního systému Betonpres budou odpovídat cenám uvedeným v ceníku Betonpres a.s. platném pro příslušné období.


03. Předmět dodávky

Zboží v obvyklé jakosti, které odpovídá příslušným ČSN. Střešní tašky a tvarovky Betonpres odpovídající ČSN EN 490.


04. Platební podmínky

Smluvní partneři dle platných rámcových smluv. Nesmluvní partneři zálohovou fakturou nebo platbou v hotovosti.


05. Splnění dodávky

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím, nebo jím pověřeným zástupcem. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení kupní ceny.


06. Balení a způsob dopravy

Základní tašky jsou dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 105 cm pouze v celých svazcích po 40 kusech. Tj. i minimální objednané množství je jeden svazek o 40 kusech tašek základních. Betonové tvarovky jsou dodávány na paletách Betonpres o rozměru 120 x 80 cm. Veškeré tašky a tvarovky jsou zapáskovány, zabaleny ve fólii a označeny štítkem. Za oba typy palet je účtována částka 230,00 Kč/ks + 21 % DPH. Palety je možno vrátit do 6 měsíců. Zpět jsou přijímány pouze palety nepoškozené, tj. všechny díly pevně spojené s nepoškozenými prkny. Náklady na vrácení palet zpět do výrobního závodu v Kočíně hradí kupující. Firma Betonpres a.s. účtuje za opotřebení palet 30,00 Kč/ks + DPH 21 %. Betonpres a.s. přebírá garanci přepravního zlomu, a to pokud je zboží dopravováno i skládáno dopravou firmy Betonpres a.s., popř. jejími smluvními partnery. Za skládání hydraulickým ramenem se vždy účtuje 175,00 Kč/pal. + DPH 21 %. V případě nutnosti přeložení palet z vleku na nákladní automobil bude účtován poplatek 175,00 Kč za každou přeloženou paletu. Pokud si zákazník zajistí přepravu zboží, popř. skládání vlastním dopravním prostředkem, přebírá též odpovědnost za přepravní zlom.

 

07. Vracení zboží

V případě vracení zboží zákazníkem je účtován storno poplatek ve výši 20% ceníkové ceny. Dodavateli je možno vrátit pouze zboží bez vady a to maximálně do 90 dnů od data dodání zboží uvedeném v dodacím listě.

 

08. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Společnost Betonpres a.s. poskytuje nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU 30 LET na funkční vlastnosti střešních tašek Betonpres, které by při obvyklém používání výrazně snížily odolnost střechy proti pronikání vodních srážek a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listu. Na základě oprávněného uplatnění práv z této záruky budou společností Betonpres a.s. bezplatně dodány nové střešní tašky Betonpres v počtu odpovídajícímu počtu nefunkčních střešních tašek. Místem náhradní dodávky je prodejní místo, kde byla krytina zakoupena, nebo výrobní závod společnosti Betonpres a.s. v Kočíně. Záruka se nevztahuje na: Poškození způsobené z důvodu chybné montáže a především neodborného pohybu osob po střešním plášti. Vady způsobené živelnou pohromou, lomem tašek vlivem tíhy sněhu, neodborným zásahem a nevhodnou manipulací nebo skladováním. Poškození střešních tašek způsobené použitím neoriginálního příslušenství. Mechanické poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti střešních tašek Betonpres. Malé barevné rozdíly a výkvěty, které jsou dle ČSN EN 490 přípustné a nejsou vadou jakosti. Lhůty pro oznámení vad jsou u vad zjistitelných při příjmu zboží (množství, skladování, poškození atd.) okamžité. U ostatních vad bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění vady. Oznámení vad musí být zasláno prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, doloženo daňovým dokladem o nabytí spolu s potvrzeným dodacím listem a vyplněným záručním listem. Prodávající je povinen se k oznámení vad vyjádřit do 30ti pracovních dnů po obdržení oznámení. Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek prodloužené záruky dotčeny. Oprávněnost uplatnění zákonné záruky se posuzuje podle ČSN EN 490 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku. Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je veřejně dostupný na www.betonpres.cz

 

09. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc a náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající povinnost splnit dodávku do 15 pracovních dnů po obdržení platby, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky Betonpres a.s. tuto lhůtu nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž vyrozumí kupujícího a neprodleně vrátí zaplacenou zálohu. Betonpres a.s. neodpovídá za nesplnění povinností z uzavřených kupních smluv podle těchto Dodacích a prodejních podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohla firma Betonpres a.s. zabránit. Společnost Betonpres a.s. neodpovídá kupujícímu za následné a nepřímé hmotné či jiné škody.

 

10. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem odkazujícím na dodací a platební podmínky firmy Betonpres a.s., budou rozhodovány výlučně a s konečnou platností obchodním soudem v Českých Budějovicích. Pokud není v těchto Dodacích a prodejních podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě jich uzavřených, příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.